Minneapolis

United States

Minneapolis CTBUH Members

Logo
Name
City
Level
# of 150m+ buildings

BKV Group

Minneapolis

Silver

0

Meyer Borgman Johnson

Minneapolis

Silver

3

Van Deusen & Associates - VDA

Atlanta

Silver

18